Admission Help Line +91-8009902936, +91 8009902937 KIPM, GIDA

FACULTY DETAILS

S.N. Name of Faculty Qualification Designation
1 Dr. J.N Mishra M. Pharma, Ph.D (Pharmacology) Director
2 Mr. D K Vishwkarma M. Pharma (Pharmaceutics) HOD
3 Mr. Gulzar Alam M. Pharma (Pharma Chemistry) Registrar
4 Mr. Amerendra Singh M. Pharma (Pharma Chemistry) Asst. Professor
5 Mr. Amit Kumar Shukla M. Pharma (Pharmacognosy) Asst. Professor
6 Mr. Abhay Pratap Singh M. Pharma (Pharma Chemistry) Asst. Professor
7 Ms Reena Singh M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
8 Mr. Yogesh Prasad Madhesiya M. Pharma (Pharmacognosy) Asst. Professor
9 Mr. Wajahat Ullah Khan M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
10 Ms. Joyti Nayak M. Pharma (Pharmacology) Asst. Professor
11 Ms. Jyoti Rai M. Pharma (Pharma Chemistry) Asst. Professor
12 Ms Anupma Singh M. Pharma (Pharma Chemistry) Asst. Professor
13 Ms. Priyanka Maurya M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
14 Ms. Preeti Singh M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
15 Mr. Ashutosh Kushwaha M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
16 Ms.Salna Susan Abhraham M. Pharma (Pharma Chemistry) Asst. Professor
17 Mr. Ratnakar Singh M. Pharma (Pharmacology) Asst. Professor
18 Mr. Satyendra Mishra M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
19 Mr. Shekhar Singh M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
20 Ms. Neha Srivastava M. Pharma (Pharmaceutics) Asst. Professor
21 Mr. Swadesh Vishwkarma B. Pharma Lecture
22 Mr. Satish Agrahari B. Pharma Lecture